บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสุพรรณี สุขะสันติ์
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน :
พัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
อีเมล : 
supannee.s@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-288-5714

วุฒิการศึกษา : 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง