[x] ปิด
ICT Service OBEC@2018
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ
 
 Hotnews
 
17 กรกฏาคม 2557
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 22-25 กรกฎาคม 2557
9 กรกฏาคม 2557
Download Presentation อ.โกศิลป
4 กรกฏาคม 2557
Download คู่มือระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
26 มิถุนายน 2557
Download คู่มือ e-Office
18 มิถุนายน 2557
ข้อมูลการจัดสรรโครงการระบบเครือข่ายของ สพฐ.
16 มิถุนายน 2557
Download บัญชีจัดสรรค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2557
10 เมษายน 2557
สรุปจำนวน สพท. ที่ส่ง SAR
12 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 พฤศจิกายน 2556
เอกสารสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว814
12 พฤศจิกายน 2556
Register Mail
12 พฤศจิกายน 2556
การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์โรงเรียน
12 พฤศจิกายน 2556
โครงการ พลังคิด สะกิดโลก
12 พฤศจิกายน 2556
แบบรายงานความก้าวหน้าการประกวดราคาครุภัณฑ์ DLIT ประจำปี 2560
หน้า 3/3
1 2 3
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  Internet โรงเรียน
    โรงเรียนทั้งหมด
    โรงเรียนในโครงการ UNiNet
    โรงเรียนในโครงการประชารัฐ
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  Download
 
ศธ 04005/ว 197 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของ ศธ 04005/ว159
Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560
ศธ 04005/ว 159 ลว. 23 ก.พ. 60 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
Download คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Download รายชื่อโรงเรียน ตามหนังสือ ศธ 04005/ว 101
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(DLIT) 2559 ศธ 04005/ว 464
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(ทดแทน) 2559 ศธ 04005/ว 463
Download แบบฟอร์มการขอรับเครื่องบริจาค บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
หนังสือที่ ศธ 04005/ว135 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการดำเนินงานปรับเพิ่มไปสู่ IPv6
ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 104 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 แนวปฏิบัติการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804 
view my stats