[x] ปิด
ICT Service OBEC@2018
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ
 
 Hotnews
 
9 กรกฏาคม 2557
Download Presentation อ.โกศิลป
4 กรกฏาคม 2557
Download คู่มือระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
26 มิถุนายน 2557
Download คู่มือ e-Office
18 มิถุนายน 2557
ข้อมูลการจัดสรรโครงการระบบเครือข่ายของ สพฐ.
16 มิถุนายน 2557
Download บัญชีจัดสรรค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2557
10 เมษายน 2557
สรุปจำนวน สพท. ที่ส่ง SAR
12 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 พฤศจิกายน 2556
เอกสารสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว814
12 พฤศจิกายน 2556
Register Mail
12 พฤศจิกายน 2556
การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์โรงเรียน
12 พฤศจิกายน 2556
โครงการ พลังคิด สะกิดโลก
12 พฤศจิกายน 2556
แบบรายงานความก้าวหน้าการประกวดราคาครุภัณฑ์ DLIT ประจำปี 2560
หน้า 3/3
1 2 3
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  Internet โรงเรียน
    โรงเรียนทั้งหมด
    โรงเรียนในโครงการ UNiNet
    โรงเรียนในโครงการประชารัฐ
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  Download
 
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน ศธ 04005/ว 267,ว 268 และ ว 269 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และบัญชีจัดสรรรายโรง
คำสั่ง แก้ไขคณะกรรมการ cluster คำสั่ง สพฐ. ที่ 164/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
ข้อมูลสรุปจำนวนโรงเรียนและศูนย์ERIC ตามจำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ และหน่วยงาน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2563) ศธ 04005/ว 59 และ ว 60 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว 53 และ ว 54 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804 
view my stats