[x] ปิด
ICT Service OBEC@2018
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ
 
 Hotnews
 
14 สิงหาคม 2558
การจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ชำรุด เสียหาย
24 กุมภาพันธ์ 2558
Download หนังสือ ศธ 04005/ว 62 ลว 24 กพ. 58
4 ธันวาคม 2557
ยินดีต้อนรับ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
17 พฤศจิกายน 2557
บริการสร้างหนังสือ แบบออกเลขทันที
31 ตุลาคม 2557
คู่มือการสร้างหนังสือส่งโดย สพป. ถึง โรงเรียน
30 ตุลาคม 2557
คู่มือการสืบค้นหนังสือราชการ (ฉบับปรับปรุง)
3 ตุลาคม 2557
ประกาศ สพฐ.ขยายเวลารับประกวดสื่อ ปี 57
27 กันยายน 2557
Link แบบสอบถาม
3 กันยายน 2557
แบบฟร์อมการตรวจนับพัสดุประจำปีและการจำหน่าย
2 กันยายน 2557
การประชุมโครงการจัดการศึกษาทางไกลของ สพฐ.
20 สิงหาคม 2557
การเลือกตั้งอนุกรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
7 สิงหาคม 2557
ข้อแนะนำการการกรอกข้อมูล เพื่อใช้การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558
6 สิงหาคม 2557
คู่มือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบงานสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ระบบพัสดุ (วัสดุ-ครุภัณฑ์)
23 กรกฏาคม 2557
Download ศธ 04005-ว238 ลว. 23 ก.ค. 57 เชิญเข้าร่วมการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
17 กรกฏาคม 2557
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 22-25 กรกฎาคม 2557
หน้า 2/3
1 2 3
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  Internet โรงเรียน
    โรงเรียนทั้งหมด
    โรงเรียนในโครงการ UNiNet
    โรงเรียนในโครงการประชารัฐ
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  Download
 
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน ศธ 04005/ว 267,ว 268 และ ว 269 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และบัญชีจัดสรรรายโรง
คำสั่ง แก้ไขคณะกรรมการ cluster คำสั่ง สพฐ. ที่ 164/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
ข้อมูลสรุปจำนวนโรงเรียนและศูนย์ERIC ตามจำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ และหน่วยงาน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2563) ศธ 04005/ว 59 และ ว 60 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว 53 และ ว 54 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804 
view my stats