[x] ปิด
ICT Service OBEC@2018
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ
 
 Hotnews
 
18 สิงหาคม 2558
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 สิงหาคม 2558
การจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ชำรุด เสียหาย
24 กุมภาพันธ์ 2558
Download หนังสือ ศธ 04005/ว 62 ลว 24 กพ. 58
4 ธันวาคม 2557
ยินดีต้อนรับ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
17 พฤศจิกายน 2557
บริการสร้างหนังสือ แบบออกเลขทันที
31 ตุลาคม 2557
คู่มือการสร้างหนังสือส่งโดย สพป. ถึง โรงเรียน
30 ตุลาคม 2557
คู่มือการสืบค้นหนังสือราชการ (ฉบับปรับปรุง)
3 ตุลาคม 2557
ประกาศ สพฐ.ขยายเวลารับประกวดสื่อ ปี 57
27 กันยายน 2557
Link แบบสอบถาม
3 กันยายน 2557
แบบฟร์อมการตรวจนับพัสดุประจำปีและการจำหน่าย
2 กันยายน 2557
การประชุมโครงการจัดการศึกษาทางไกลของ สพฐ.
20 สิงหาคม 2557
การเลือกตั้งอนุกรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
7 สิงหาคม 2557
ข้อแนะนำการการกรอกข้อมูล เพื่อใช้การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558
6 สิงหาคม 2557
คู่มือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบงานสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-Office) ระบบพัสดุ (วัสดุ-ครุภัณฑ์)
23 กรกฏาคม 2557
Download ศธ 04005-ว238 ลว. 23 ก.ค. 57 เชิญเข้าร่วมการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
หน้า 2/3
1 2 3
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  Internet โรงเรียน
    โรงเรียนทั้งหมด
    โรงเรียนในโครงการ UNiNet
    โรงเรียนในโครงการประชารัฐ
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  Download
 
ศธ 04005/ว 197 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของ ศธ 04005/ว159
Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560
ศธ 04005/ว 159 ลว. 23 ก.พ. 60 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
Download คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Download รายชื่อโรงเรียน ตามหนังสือ ศธ 04005/ว 101
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(DLIT) 2559 ศธ 04005/ว 464
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(ทดแทน) 2559 ศธ 04005/ว 463
Download แบบฟอร์มการขอรับเครื่องบริจาค บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
หนังสือที่ ศธ 04005/ว135 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการดำเนินงานปรับเพิ่มไปสู่ IPv6
ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 104 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 แนวปฏิบัติการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804 
view my stats