[x] ปิด
ICT Service OBEC@2018
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ
  Download การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
    หนังสือ ศธ 04005/ว 936 หนังสือถึง สพป. การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต 2563
    หนังสือ ศธ 04005/ว 936 หนังสือถึง สพม. การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต 2563
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีสรุปการจัดสรร จำแนกตามเขต
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เกณฑ์การจัดสรร
*** คลิกที่ Download เพื่อ Download File บัญชีจัดสรรรายโรง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  
31  5702  เชียงราย เขต 2 Download
32  5703  เชียงราย เขต 3 Download
33  5704  เชียงราย เขต 4 Download
34  5001  เชียงใหม่ เขต 1 Download
35  5002  เชียงใหม่ เขต 2 Download
36  5003  เชียงใหม่ เขต 3 Download
37  5004  เชียงใหม่ เขต 4 Download
38  5005  เชียงใหม่ เขต 5 Download
39  5006  เชียงใหม่ เขต 6 Download
40  9201  ตรัง เขต 1 Download
41  9202  ตรัง เขต 2 Download
42  2301  ตราด Download
43  6301  ตาก เขต 1 Download
44  6302  ตาก เขต 2 Download
45  2601  นครนายก Download
46  7301  นครปฐม เขต 1 Download
47  7302  นครปฐม เขต 2 Download
48  4801  นครพนม เขต 1 Download
49  4802  นครพนม เขต 2 Download
50  3001  นครราชสีมา เขต 1 Download
51  3002  นครราชสีมา เขต 2 Download
52  3003  นครราชสีมา เขต 3 Download
53  3004  นครราชสีมา เขต 4 Download
54  3005  นครราชสีมา เขต 5 Download
55  3006  นครราชสีมา เขต 6 Download
56  3007  นครราชสีมา เขต 7 Download
57  8001  นครศรีธรรมราช เขต 1 Download
58  8002  นครศรีธรรมราช เขต 2 Download
59  8003  นครศรีธรรมราช เขต 3 Download
60  8004  นครศรีธรรมราช เขต 4 Download
 
หน้า 2/8
1 2 3 4 5 6 7 8
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  Internet โรงเรียน
    โรงเรียนทั้งหมด
    โรงเรียนในโครงการ UNiNet
    โรงเรียนในโครงการประชารัฐ
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  Download
 
ศธ 04005/ว 197 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของ ศธ 04005/ว159
Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560
ศธ 04005/ว 159 ลว. 23 ก.พ. 60 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
Download คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Download รายชื่อโรงเรียน ตามหนังสือ ศธ 04005/ว 101
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(DLIT) 2559 ศธ 04005/ว 464
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(ทดแทน) 2559 ศธ 04005/ว 463
Download แบบฟอร์มการขอรับเครื่องบริจาค บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
หนังสือที่ ศธ 04005/ว135 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการดำเนินงานปรับเพิ่มไปสู่ IPv6
ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 104 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 แนวปฏิบัติการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804 
view my stats