[x] ปิด
ICT Service OBEC@2018
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ
Download
คลิกที่ชื่อเขตเพื่อ เรียกดู หรือพิมพ์ หรือ Download บัญชีจัดสรร กรณียังไม่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1
9 เดือน 23 เขต (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ที่ รหัสเขต สพป./สพม.
1 4602 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
2 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4
3 5001 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4 5003 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
5 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3
6 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4
7 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6
8 6701 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
9 8501 สพป.ระนอง
10 4502 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
11 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
12 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1
13 4103 สพป.อุดรธานี เขต 3
14 6102 สพป.อุทัยธานี เขต 2
15 8804 สพม.เขต 4
16 8809 สพม.เขต 9
17 8810 สพม.เขต 10
18 8820 สพม.เขต 20
19 8829 สพม.เขต 29
20 8838 สพม.เขต 38
21 8839 สพม.เขต 39
22 8841 สพม.เขต 41
23 8842 สพม.เขต 42
 
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  Internet โรงเรียน
    โรงเรียนทั้งหมด
    โรงเรียนในโครงการ UNiNet
    โรงเรียนในโครงการประชารัฐ
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  Download
 
ศธ 04005/ว 197 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของ ศธ 04005/ว159
Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560
ศธ 04005/ว 159 ลว. 23 ก.พ. 60 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
Download รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Download รายชื่อโรงเรียน ตามหนังสือ ศธ 04005/ว 101
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(DLIT) 2559 ศธ 04005/ว 464
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(ทดแทน) 2559 ศธ 04005/ว 463
Download แบบฟอร์มการขอรับเครื่องบริจาค บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
หนังสือที่ ศธ 04005/ว135 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการดำเนินงานปรับเพิ่มไปสู่ IPv6
ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 104 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 แนวปฏิบัติการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804 
view my stats