[x] ปิด
ICT Service OBEC@2018
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ
 
 Hotnews
 
9 มีนาคม 2563
การอบรมปฏิบัติการการใช้งาน OBEC Content Center
8 มีนาคม 2560
Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560
24 กุมภาพันธ์ 2560
Download บัญชีจัดสรร คอมพ์ รร. ปี 60
23 กุมภาพันธ์ 2560
Download รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 กรกฏาคม 2559
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(ทดแทน) 2559 ศธ 04005/ว 463
27 กรกฏาคม 2559
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(DLIT) 2559 ศธ 04005/ว 464
4 กรกฏาคม 2559
Download แบบฟอร์มการขอรับเครื่องบริจาค บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
17 พฤษภาคม 2559
Download แผนฯ ที่ ศธ 04005/ว135 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการดำเนินงานปรับเพิ่มไปสู่ IPv6
3 พฤษภาคม 2559
Download หนังสือ พร้อมเอกสารแนบ หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 104 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 แนวปฏิบัติการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
22 เมษายน 2559
Download หนังสือ ที่ ศธ 04005/ว121 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาสื่อ BBL Resource ประจำปีงบประมาณ 2559
22 เมษายน 2559
หนังสือ ที่ ศธ 04005/ว118 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดสรรกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านสารสนเทศ
22 เมษายน 2559
Download หนังสือ ที่ ศธ 04005/ว119 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 เรื่อง การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4 เมษายน 2559
Download เอกสารแนบ การสำรวจข้อมูลการงานสื่อสารดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม ipstar ตามหนังสือ ศธ. 04005/ว.106 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
27 สิงหาคม 2558
ประชุมทางไกลเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบาย
18 สิงหาคม 2558
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้า 1/3
1 2 3
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  Internet โรงเรียน
    โรงเรียนทั้งหมด
    โรงเรียนในโครงการ UNiNet
    โรงเรียนในโครงการประชารัฐ
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  Download
 
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน ศธ 04005/ว 267,ว 268 และ ว 269 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และบัญชีจัดสรรรายโรง
คำสั่ง แก้ไขคณะกรรมการ cluster คำสั่ง สพฐ. ที่ 164/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
ข้อมูลสรุปจำนวนโรงเรียนและศูนย์ERIC ตามจำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขตตรวจราชการ และหน่วยงาน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2563) ศธ 04005/ว 59 และ ว 60 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว 53 และ ว 54 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804 
view my stats