[x] ปิด
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ

DOWNLOAD ที่นี่
อนุมัติการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ( ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ )

  HotNews
 
20 มีนาคม 2560
แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบรายงาน
20 มีนาคม 2560
แบบรายงานความก้าวหน้าการประกวดราคาครุภัณฑ์ DLIT ประจำปี 2560
แบบรายงาน
8 มีนาคม 2560
ศธ 04005/ว 197 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของ ศธ 04005/ว159
Download
7 มีนาคม 2560
Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560
บัญชีจัดสรรเพิ่มเติม
 
  Download
 
Download คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Download File ประกอบการประชุม รร.แม็กซ์
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปจำนวน สพท. ที่ส่ง SAR update 17 เมษา 57
Download บัญชีจัดสรรค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลการจัดสรรโครงการระบบเครือข่ายของ สพฐ.
Download คู่มือ e-Office
คู่มือ การอบรมหลักสูตร ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download Presentation อ.โกศิลป
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 22-25 กรกฎาคม 2557
 Download ทั้งหมด
 
  เอกสารเผยแพร่ บทความ
 
เอแบคโพล เผย คนส่วนใหญ่ใช้ไลน์ช่วงเรียน-ทำงานมากสุด
สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนสำหรับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ โดยศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,120 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 2?9 ตุลาคม 2556 ที่ผ่า
อ่านต่อ ...

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
 
  บุคลากร สทร.
นายสมเกียรติ์ สรรคพงษ์
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 0-2282-9215
นางจริยา หาญดี
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2282-9215
นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5716
นางสุพรรณี สุขะสันติ์
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5712
นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5705
นายพิตตินันท์ คำสา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5711
นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 0-2288-5906
นายมานะ เตียวแซ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ 0-2281-5851
 บุคลากรทั้งหมด
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
    อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  OBEC Mail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804 
view my stats