[x] ปิด
ICT Service OBEC@2018
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | HotNews | เอกสารเผยแพร่ บทความ
*** Download แจ้งจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2563 ศธ 04005/ว 936 ลว. 31 ต.ค. 2562 ***
  Download
 
Download คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Download File ประกอบการประชุม รร.แม็กซ์
การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปจำนวน สพท. ที่ส่ง SAR update 17 เมษา 57
Download บัญชีจัดสรรค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลการจัดสรรโครงการระบบเครือข่ายของ สพฐ.
Download คู่มือ e-Office
คู่มือ การอบรมหลักสูตร ระบบงานโครงข่ายไร้สายในโรงเรียน
Download Presentation อ.โกศิลป
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 22-25 กรกฎาคม 2557
 Download ทั้งหมด
 
  HotNews
 
20 มีนาคม 2560
แบบรายงานความก้าวหน้าการประกวดราคาครุภัณฑ์ DLIT ประจำปี 2560
แบบรายงาน
8 มีนาคม 2560
ศธ 04005/ว 197 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของ ศธ 04005/ว159
Download
8 มีนาคม 2560
Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560
บัญชีจัดสรรเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2560
Download บัญชีจัดสรร คอมพ์ รร. ปี 60
ศธ 04005/ว 159
 
  เอกสารเผยแพร่ บทความ
 
เอแบคโพล เผย คนส่วนใหญ่ใช้ไลน์ช่วงเรียน-ทำงานมากสุด
สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนสำหรับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ โดยศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,120 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 2?9 ตุลาคม 2556 ที่ผ่า
อ่านต่อ ...

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
 
  บุคลากร สทร.
ว่าง 
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 0-2282-9215
ว่าง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 0-2282-9215
นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 0-2288-5705
นางจริยา หาญดี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2282-9215
นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5716
นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5712
นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5528
นายอุทัย ไชยกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2288-5711
นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 0-2288-5906
นางสาวสุนิสา คำสองสี
ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ 0-2281-5851
 บุคลากรทั้งหมด
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  Internet โรงเรียน
    โรงเรียนทั้งหมด
    โรงเรียนในโครงการ UNiNet
    โรงเรียนในโครงการประชารัฐ
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  Download
 
ศธ 04005/ว 197 เปลี่ยนแปลงรูปแบบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของ ศธ 04005/ว159
Download หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว195 ชี้แจงเพิ่มเติมการจัดสรรคอมพ์ ปี 2560
ศธ 04005/ว 159 ลว. 23 ก.พ. 60 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
Download คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Download รายชื่อโรงเรียน ตามหนังสือ ศธ 04005/ว 101
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(DLIT) 2559 ศธ 04005/ว 464
Download บัญชีจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์(ทดแทน) 2559 ศธ 04005/ว 463
Download แบบฟอร์มการขอรับเครื่องบริจาค บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
หนังสือที่ ศธ 04005/ว135 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการดำเนินงานปรับเพิ่มไปสู่ IPv6
ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 104 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 แนวปฏิบัติการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804 
view my stats