[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
 บุคลากร สทร.
กลุ่มงาน :   
นางจรูญศรี ชื่นมีศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่ม ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
jaroonsri.c@obecmail.obec.go.th
02-288-5720
วุฒิการศึกษา วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นางสละ กำทรัพย์
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
กลุ่ม ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
sala.k@obecmail.obec.go.th
02-288-5717
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นางสาวสุกัญญา กันกง
ช่างพิมพ์ชำนาญงาน
กลุ่ม ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
sukanya.k@obecmail.obec.go.th
081-414-2440
วุฒิการศึกษา กศ.ม.มศว.ประสานมิตร
นายกิตติ น่วมคุณสิน
พนักงานธุรการ
กลุ่ม ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
kitti.n@obecmail.obec.go.th
02-288-5709
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
นายวันชัย จันทร์ดำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
-
วุฒิการศึกษา -
นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
mailadmin@obecmail.obec.go.th
0914280443
วุฒิการศึกษา กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นายวรพงษ์ น่วมอินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
กลุ่ม บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
worrapong@obecmail.obec.go.th
-
วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา และ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสมคิด จรียานุวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
กลุ่ม บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
somkid@obecmail.obec.go.th
0930591555
วุฒิการศึกษา วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายพินิจ พุ่มนุ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กลุ่ม บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
pinij@obecmail.obec.go.th
02-288-5906
วุฒิการศึกษา -
นางสาวเมธาวินี จินดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่ม บริหารทั่วไป
-
02-288-5701
วุฒิการศึกษา -
นางสาวสุนิสา คำสองสี
นักวิขาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม โทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-
-
วุฒิการศึกษา -
นางสาวสรินยา ปัดตาเทสัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่ม บริหารทั่วไป
-
02-288-5701
วุฒิการศึกษา -
นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
กลุ่ม โทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-
-
วุฒิการศึกษา -
นายสิปปวิชญ์ เดชกล้า
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่ม พัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
-
-
วุฒิการศึกษา -
นางสาวสุวิตดา จันทะคีรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่ม บริหารทั่วไป
-
02-288-5701
วุฒิการศึกษา -
ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริพันธ์ สอนภักดี ช่วยราชการ ศพก.
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่ม ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
siriphun.s@obecmail.obec.go.th
089-119-7313
วุฒิการศึกษา กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา มศว.ประสานมิตร
นางสาวพัณณ์ชิตา เธียรทองอินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่ม เผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
-
-
วุฒิการศึกษา -
นางสาวณารีย์อร ภรร์ธนธร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่ม ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
-
-
วุฒิการศึกษา -
2/2
1 2
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) หนังสือ ศธ 04005/ว 1867-ว 1868 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2563
*** Download บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)หนังสือ ศธ 04005/ว1533-ว1534 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2563 ***
การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว1338,1337 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563 บัญชีจัดสรรและเอกสารแนบทั้งหมด
อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว589-ว590-ว591 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563
Download การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต 1 เดือน พฤษภาคม 2563 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
Download การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต 1 เดือน พฤษภาคม 2563
คำสั่ง แก้ไขคณะกรรมการ cluster คำสั่ง สพฐ. ที่ 164/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
ข้อมูลสรุปจำนวนโรงเรียนและศูนย์ ERIC ตามจำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการและหน่วยงาน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats