[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
  Download ***  
      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 1867 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 1868 (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
      สรุปบัญชีจัดสรร จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
      สรุปบัญชีจัดสรร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
      สรุปบัญชีจัดสรร โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
      เกณฑ์การจัดสรร
      บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
61  6001  นครสวรรค์ เขต 1 Download
62  6002  นครสวรรค์ เขต 2 Download
63  6003  นครสวรรค์ เขต 3 Download
64  1201  นนทบุรี เขต 1 Download
65  1202  นนทบุรี เขต 2 Download
66  9601  นราธิวาส เขต 1 Download
67  9602  นราธิวาส เขต 2 Download
68  9603  นราธิวาส เขต 3 Download
69  5501  น่าน เขต 1 Download
70  5502  น่าน เขต 2 Download
71  3801  บึงกาฬ Download
72  3101  บุรีรัมย์ เขต 1 Download
73  3102  บุรีรัมย์ เขต 2 Download
74  3103  บุรีรัมย์ เขต 3 Download
75  3104  บุรีรัมย์ เขต 4 Download
76  1301  ปทุมธานี เขต 1 Download
77  1302  ปทุมธานี เขต 2 Download
78  7701  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 Download
79  7702  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 Download
80  2501  ปราจีนบุรี เขต 1 Download
81  2502  ปราจีนบุรี เขต 2 Download
82  9401  ปัตตานี เขต 1 Download
83  9402  ปัตตานี เขต 2 Download
84  9403  ปัตตานี เขต 3 Download
85  1401  พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Download
86  1402  พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Download
87  5601  พะเยา เขต 1 Download
88  5602  พะเยา เขต 2 Download
89  8201  พังงา Download
90  9301  พัทลุง เขต 1 Download
 
3/8
1 2 3 4 5 6 7 8
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) หนังสือ ศธ 04005/ว 1867-ว 1868 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2563
*** Download บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)หนังสือ ศธ 04005/ว1533-ว1534 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2563 ***
การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว1338,1337 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563 บัญชีจัดสรรและเอกสารแนบทั้งหมด
อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว589-ว590-ว591 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563
Download การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต 1 เดือน พฤษภาคม 2563 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
Download การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต 1 เดือน พฤษภาคม 2563
คำสั่ง แก้ไขคณะกรรมการ cluster คำสั่ง สพฐ. ที่ 164/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
ข้อมูลสรุปจำนวนโรงเรียนและศูนย์ ERIC ตามจำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการและหน่วยงาน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats