[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
  Download ***  
      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 1867 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 1868 (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
      สรุปบัญชีจัดสรร จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
      สรุปบัญชีจัดสรร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
      สรุปบัญชีจัดสรร โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
      เกณฑ์การจัดสรร
      บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ (จำแนกรายโรง Download จากในตาราง)
31  5702  เชียงราย เขต 2 Download
32  5703  เชียงราย เขต 3 Download
33  5704  เชียงราย เขต 4 Download
34  5001  เชียงใหม่ เขต 1 Download
35  5002  เชียงใหม่ เขต 2 Download
36  5003  เชียงใหม่ เขต 3 Download
37  5004  เชียงใหม่ เขต 4 Download
38  5005  เชียงใหม่ เขต 5 Download
39  5006  เชียงใหม่ เขต 6 Download
40  9201  ตรัง เขต 1 Download
41  9202  ตรัง เขต 2 Download
42  2301  ตราด Download
43  6301  ตาก เขต 1 Download
44  6302  ตาก เขต 2 Download
45  2601  นครนายก Download
46  7301  นครปฐม เขต 1 Download
47  7302  นครปฐม เขต 2 Download
48  4801  นครพนม เขต 1 Download
49  4802  นครพนม เขต 2 Download
50  3001  นครราชสีมา เขต 1 Download
51  3002  นครราชสีมา เขต 2 Download
52  3003  นครราชสีมา เขต 3 Download
53  3004  นครราชสีมา เขต 4 Download
54  3005  นครราชสีมา เขต 5 Download
55  3006  นครราชสีมา เขต 6 Download
56  3007  นครราชสีมา เขต 7 Download
57  8001  นครศรีธรรมราช เขต 1 Download
58  8002  นครศรีธรรมราช เขต 2 Download
59  8003  นครศรีธรรมราช เขต 3 Download
60  8004  นครศรีธรรมราช เขต 4 Download
 
2/8
1 2 3 4 5 6 7 8
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) หนังสือ ศธ 04005/ว 1867-ว 1868 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2563
*** Download บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)หนังสือ ศธ 04005/ว1533-ว1534 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2563 ***
การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว1338,1337 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2563 บัญชีจัดสรรและเอกสารแนบทั้งหมด
อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือ ศธ 04005/ว589-ว590-ว591 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2563
Download การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต 1 เดือน พฤษภาคม 2563 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
Download การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ต 1 เดือน พฤษภาคม 2563
คำสั่ง แก้ไขคณะกรรมการ cluster คำสั่ง สพฐ. ที่ 164/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
ข้อมูลสรุปจำนวนโรงเรียนและศูนย์ ERIC ตามจำนวนนักเรียน จำแนกตามกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการและหน่วยงาน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats