[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
 
 Techno.News
 
4 เมษายน 2559
Download เอกสารแนบ การสำรวจข้อมูลการงานสื่อสารดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม ipstar ตามหนังสือ ศธ. 04005/ว.106 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
27 สิงหาคม 2558
ประชุมทางไกลเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบาย
18 สิงหาคม 2558
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 สิงหาคม 2558
การจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ชำรุด เสียหาย
24 กุมภาพันธ์ 2558
Download หนังสือ ศธ 04005/ว 62 ลว 24 กพ. 58
4 ธันวาคม 2557
ยินดีต้อนรับ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
17 พฤศจิกายน 2557
บริการสร้างหนังสือ แบบออกเลขทันที
31 ตุลาคม 2557
คู่มือการสร้างหนังสือส่งโดย สพป. ถึง โรงเรียน
30 ตุลาคม 2557
คู่มือการสืบค้นหนังสือราชการ (ฉบับปรับปรุง)
3 ตุลาคม 2557
ประกาศ สพฐ.ขยายเวลารับประกวดสื่อ ปี 57
27 กันยายน 2557
Link แบบสอบถาม
3 กันยายน 2557
แบบฟร์อมการตรวจนับพัสดุประจำปีและการจำหน่าย
2 กันยายน 2557
การประชุมโครงการจัดการศึกษาทางไกลของ สพฐ.
20 สิงหาคม 2557
การเลือกตั้งอนุกรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
7 สิงหาคม 2557
ข้อแนะนำการการกรอกข้อมูล เพื่อใช้การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558
2/3
1 2 3
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats