[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
   การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 1032 ลว. 30 สิงหาคม 2564 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
       หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 1033 ลว. 30 สิงหาคม 2564 (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
      บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เขตพื้นที่การศึกษา เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564
      บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
      สรุปบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564
บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ จำแนกรายโรง
รหัส สพป./สพม. บัญชีจัดสรร
  10070000  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ Download
 
8/8
1 2 3 4 5 6 7 8
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats