[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
   การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 1032 ลว. 30 สิงหาคม 2564 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
       หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 1033 ลว. 30 สิงหาคม 2564 (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
      บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เขตพื้นที่การศึกษา เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564
      บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
      สรุปบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564
บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ จำแนกรายโรง
รหัส สพป./สพม. บัญชีจัดสรร
  44020000  สพป.มหาสารคาม เขต 2 Download
  44030000  สพป.มหาสารคาม เขต 3 Download
  49010000  สพป.มุกดาหาร Download
  58010000  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 Download
  58020000  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 Download
  35010000  สพป.ยโสธร เขต 1 Download
  35020000  สพป.ยโสธร เขต 2 Download
  95010000  สพป.ยะลา เขต 1 Download
  95020000  สพป.ยะลา เขต 2 Download
  95030000  สพป.ยะลา เขต 3 Download
  45010000  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 Download
  45020000  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 Download
  45030000  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Download
  85010000  สพป.ระนอง Download
  21010000  สพป.ระยอง เขต 1 Download
  21020000  สพป.ระยอง เขต 2 Download
  70010000  สพป.ราชบุรี เขต 1 Download
  70020000  สพป.ราชบุรี เขต 2 Download
  16010000  สพป.ลพบุรี เขต 1 Download
  16020000  สพป.ลพบุรี เขต 2 Download
  52010000  สพป.ลำปาง เขต 1 Download
  52020000  สพป.ลำปาง เขต 2 Download
  52030000  สพป.ลำปาง เขต 3 Download
  51010000  สพป.ลำพูน เขต 1 Download
  51020000  สพป.ลำพูน เขต 2 Download
  42010000  สพป.เลย เขต 1 Download
  42020000  สพป.เลย เขต 2 Download
  42030000  สพป.เลย เขต 3 Download
  33010000  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 Download
  33020000  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 Download
  33030000  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 Download
  33040000  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 Download
  47010000  สพป.สกลนคร เขต 1 Download
  47020000  สพป.สกลนคร เขต 2 Download
  47030000  สพป.สกลนคร เขต 3 Download
 
4/8
1 2 3 4 5 6 7 8
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats