[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
   การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 1032 ลว. 30 สิงหาคม 2564 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
       หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 1033 ลว. 30 สิงหาคม 2564 (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
      บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เขตพื้นที่การศึกษา เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564
      บัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
      สรุปบัญชีจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564
บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ จำแนกรายโรง
รหัส สพป./สพม. บัญชีจัดสรร
  38010000  สพป.บึงกาฬ Download
  31010000  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 Download
  31020000  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 Download
  31030000  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 Download
  31040000  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Download
  13010000  สพป.ปทุมธานี เขต 1 Download
  13020000  สพป.ปทุมธานี เขต 2 Download
  77010000  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 Download
  77020000  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 Download
  25010000  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 Download
  25020000  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 Download
  94010000  สพป.ปัตตานี เขต 1 Download
  94020000  สพป.ปัตตานี เขต 2 Download
  94030000  สพป.ปัตตานี เขต 3 Download
  14010000  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 Download
  14020000  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 Download
  56010000  สพป.พะเยา เขต 1 Download
  56020000  สพป.พะเยา เขต 2 Download
  82010000  สพป.พังงา Download
  93010000  สพป.พัทลุง เขต 1 Download
  93020000  สพป.พัทลุง เขต 2 Download
  66010000  สพป.พิจิตร เขต 1 Download
  66020000  สพป.พิจิตร เขต 2 Download
  65010000  สพป.พิษณุโลก เขต 1 Download
  65020000  สพป.พิษณุโลก เขต 2 Download
  65030000  สพป.พิษณุโลก เขต 3 Download
  76010000  สพป.เพชรบุรี เขต 1 Download
  76020000  สพป.เพชรบุรี เขต 2 Download
  67010000  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 Download
  67020000  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 Download
  67030000  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 Download
  54010000  สพป.แพร่ เขต 1 Download
  54020000  สพป.แพร่ เขต 2 Download
  83010000  สพป.ภูเก็ต Download
  44010000  สพป.มหาสารคาม เขต 1 Download
 
3/8
1 2 3 4 5 6 7 8
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats