[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
   การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 439 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 440 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 441 (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
      สรุปบัญชีจัดสรร จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
      สรุปบัญชีจัดสรร โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ จำแนกรายโรง
รหัส สพป./สพม. บัญชีจัดสรร
  72030000  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 Download
  84010000  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 Download
  84020000  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 Download
  84030000  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 Download
  32010000  สพป.สุรินทร์ เขต 1 Download
  32020000  สพป.สุรินทร์ เขต 2 Download
  32030000  สพป.สุรินทร์ เขต 3 Download
  43010000  สพป.หนองคาย เขต 1 Download
  43020000  สพป.หนองคาย เขต 2 Download
  39020000  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 Download
  37010000  สพป.อำนาจเจริญ Download
  41010000  สพป.อุดรธานี เขต 1 Download
  41030000  สพป.อุดรธานี เขต 3 Download
  61010000  สพป.อุทัยธานี เขต 1 Download
  61020000  สพป.อุทัยธานี เขต 2 Download
  34020000  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 Download
  34030000  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Download
  34050000  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 Download
  10170100  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 Download
  10170200  สพม.กรงเทพมหานคร เขต 2 Download
  10170300  สพม.กาญจนบุรี Download
  10170400  สพม.กาฬสินธุ์ Download
  10170500  สพม.กำแพงเพชร Download
  10170600  สพม.ขอนแก่น Download
  10170800  สพม.ฉะเชิงเทรา Download
  10171000  สพม.ชัยภูมิ Download
  10171100  สพม.เชียงราย Download
  10171300  สพม.ตรัง กระบี่ Download
  10171400  สพม.ตาก Download
  10171500  สพม.นครปฐม Download
 
5/7
1 2 3 4 5 6 7
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats