[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
   การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 442 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 443 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
      สรุปบัญชีจัดสรร จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ จำแนกรายโรง
รหัส สพป./สพม. บัญชีจัดสรร
  52010000  สพป.ลำปาง เขต 1 Download
  52020000  สพป.ลำปาง เขต 2 Download
  52030000  สพป.ลำปาง เขต 3 Download
  51010000  สพป.ลำพูน เขต 1 Download
  51020000  สพป.ลำพูน เขต 2 Download
  42010000  สพป.เลย เขต 1 Download
  42020000  สพป.เลย เขต 2 Download
  42030000  สพป.เลย เขต 3 Download
  33010000  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 Download
  33020000  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 Download
  33030000  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 Download
  33040000  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 Download
  47010000  สพป.สกลนคร เขต 1 Download
  47020000  สพป.สกลนคร เขต 2 Download
  47030000  สพป.สกลนคร เขต 3 Download
  90010000  สพป.สงขลา เขต 1 Download
  90020000  สพป.สงขลา เขต 2 Download
  90030000  สพป.สงขลา เขต 3 Download
  91010000  สพป.สตูล Download
  11010000  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 Download
  75010000  สพป.สมุทรสงคราม Download
  74010000  สพป.สมุทรสาคร Download
  27010000  สพป.สระแก้ว เขต 1 Download
  27020000  สพป.สระแก้ว เขต 2 Download
  19010000  สพป.สระบุรี เขต 1 Download
  19020000  สพป.สระบุรี เขต 2 Download
  17010000  สพป.สิงห์บุรี Download
  64010000  สพป.สุโขทัย เขต 1 Download
  64020000  สพป.สุโขทัย เขต 2 Download
  72010000  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 Download
 
5/8
1 2 3 4 5 6 7 8
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats