[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
   การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 442 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 443 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
      สรุปบัญชีจัดสรร จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ จำแนกรายโรง
รหัส สพป./สพม. บัญชีจัดสรร
  65020000  สพป.พิษณุโลก เขต 2 Download
  65030000  สพป.พิษณุโลก เขต 3 Download
  76010000  สพป.เพชรบุรี เขต 1 Download
  76020000  สพป.เพชรบุรี เขต 2 Download
  67010000  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 Download
  67020000  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 Download
  67030000  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 Download
  54010000  สพป.แพร่ เขต 1 Download
  54020000  สพป.แพร่ เขต 2 Download
  44010000  สพป.มหาสารคาม เขต 1 Download
  44020000  สพป.มหาสารคาม เขต 2 Download
  44030000  สพป.มหาสารคาม เขต 3 Download
  49010000  สพป.มุกดาหาร Download
  58010000  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 Download
  58020000  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 Download
  35010000  สพป.ยโสธร เขต 1 Download
  35020000  สพป.ยโสธร เขต 2 Download
  95010000  สพป.ยะลา เขต 1 Download
  95020000  สพป.ยะลา เขต 2 Download
  95030000  สพป.ยะลา เขต 3 Download
  45010000  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 Download
  45020000  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 Download
  45030000  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 Download
  85010000  สพป.ระนอง Download
  21010000  สพป.ระยอง เขต 1 Download
  21020000  สพป.ระยอง เขต 2 Download
  70010000  สพป.ราชบุรี เขต 1 Download
  70020000  สพป.ราชบุรี เขต 2 Download
  16010000  สพป.ลพบุรี เขต 1 Download
  16020000  สพป.ลพบุรี เขต 2 Download
 
4/8
1 2 3 4 5 6 7 8
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats