[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
   การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 442 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 443 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
      สรุปบัญชีจัดสรร จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ จำแนกรายโรง
รหัส สพป./สพม. บัญชีจัดสรร
  57020000  สพป.เชียงราย เขต 2 Download
  57030000  สพป.เชียงราย เขต 3 Download
  57040000  สพป.เชียงราย เขต 4 Download
  50010000  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 Download
  50020000  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 Download
  50030000  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 Download
  50040000  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 Download
  50050000  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 Download
  50060000  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 Download
  92010000  สพป.ตรัง เขต 1 Download
  92020000  สพป.ตรัง เขต 2 Download
  23010000  สพป.ตราด Download
  63010000  สพป.ตาก เขต 1 Download
  63020000  สพป.ตาก เขต 2 Download
  26010000  สพป.นครนายก Download
  73010000  สพป.นครปฐม เขต 1 Download
  73020000  สพป.นครปฐม เขต 2 Download
  48010000  สพป.นครพนม เขต 1 Download
  48020000  สพป.นครพนม เขต 2 Download
  30010000  สพป.นครราชสีมา เขต 1 Download
  30020000  สพป.นครราชสีมา เขต 2 Download
  30030000  สพป.นครราชสีมา เขต 3 Download
  30040000  สพป.นครราชสีมา เขต 4 Download
  30050000  สพป.นครราชสีมา เขต 5 Download
  30060000  สพป.นครราชสีมา เขต 6 Download
  30070000  สพป.นครราชสีมา เขต 7 Download
  80010000  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 Download
  80020000  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 Download
  80030000  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 Download
  80040000  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 Download
 
2/8
1 2 3 4 5 6 7 8
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats