[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
   การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 442 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 443 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
      สรุปบัญชีจัดสรร จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ จำแนกรายโรง
รหัส สพป./สพม. บัญชีจัดสรร
  81010000  สพป.กระบี่ Download
  10010000  สพป.กรุงเทพมหานคร Download
  71010000  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 Download
  71020000  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 Download
  71030000  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 Download
  71040000  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 Download
  46010000  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 Download
  46020000  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 Download
  46030000  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 Download
  62010000  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 Download
  62020000  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 Download
  40010000  สพป.ขอนแก่น เขต 1 Download
  40020000  สพป.ขอนแก่น เขต 2 Download
  40030000  สพป.ขอนแก่น เขต 3 Download
  40040000  สพป.ขอนแก่น เขต 4 Download
  40050000  สพป.ขอนแก่น เขต 5 Download
  22010000  สพป.จันทบุรี เขต 1 Download
  22020000  สพป.จันทบุรี เขต 2 Download
  24010000  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 Download
  24020000  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 Download
  20010000  สพป.ชลบุรี เขต 1 Download
  20020000  สพป.ชลบุรี เขต 2 Download
  20030000  สพป.ชลบุรี เขต 3 Download
  18010000  สพป.ชัยนาท Download
  36010000  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 Download
  36020000  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 Download
  36030000  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 Download
  86010000  สพป.ชุมพร เขต 1 Download
  86020000  สพป.ชุมพร เขต 2 Download
  57010000  สพป.เชียงราย เขต 1 Download
 
1/8
1 2 3 4 5 6 7 8
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats