[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
   การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 438 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
      สรุปบัญชีจัดสรร จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ จำแนกรายโรง
ที่ รหัส สพป./สพม. บัญชีจัดสรร
31  10173100  สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง Download
32  10173200  สพม.พัทลุง Download
33  10173300  สพม.พิจิตร Download
34  10173400  สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ Download
35  10173500  สพม.เพชรบุรี Download
36  10173600  สพม.เพชรบูรณ์ Download
37  10173700  สพม.แพร่ Download
38  10173800  สพม.มหาสารคาม Download
39  10173900  สพม.มุกดาหาร Download
40  10174000  สพม.แม่ฮ่องสอน Download
41  10174100  สพม.ยะลา Download
42  10174200  สพม.ร้อยเอ็ด Download
43  10174300  สพม.ราชบุรี Download
44  10174400  สพม.ลพบุรี Download
45  10174500  สพม.ลำปาง ลำพูน Download
46  10174600  สพม.เลย หนองบัวลำภู Download
47  10174700  สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร Download
48  10174800  สพม.สกลนคร Download
49  10174900  สพม.สงขลา สตูล Download
50  10175000  สพม.สมุทรปราการ Download
51  10175100  สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม Download
52  10175200  สพม.สระแก้ว Download
53  10175300  สพม.สระบุรี Download
54  10175400  สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง Download
55  10175500  สพม.สุโขทัย Download
56  10175600  สพม.สุพรรณบุรี Download
57  10175700  สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร Download
58  10175800  สพม.สุรินทร์ Download
59  10175900  สพม.หนองคาย Download
60  10176000  สพม.อุดรธานี Download
 
2/3
1 2 3
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats