[x] ปิด
ICT Service OBEC@2020
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | Techno.News | เอกสารเผยแพร่ บทความ | Download
   การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 438 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
      สรุปบัญชีจัดสรร จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา
บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ จำแนกรายโรง
ที่ รหัส สพป./สพม. บัญชีจัดสรร
10170100  สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 Download
10170200  สพม.กรงเทพมหานคร เขต 2 Download
10170300  สพม.กาญจนบุรี Download
10170400  สพม.กาฬสินธุ์ Download
10170500  สพม.กำแพงเพชร Download
10170600  สพม.ขอนแก่น Download
10170700  สพม.จันทบุรี ตราด Download
10170800  สพม.ฉะเชิงเทรา Download
10170900  สพม.ชลบุรี ระยอง Download
10  10171000  สพม.ชัยภูมิ Download
11  10171100  สพม.เชียงราย Download
12  10171200  สพม.เชียงใหม่ Download
13  10171300  สพม.ตรัง กระบี่ Download
14  10171400  สพม.ตาก Download
15  10171500  สพม.นครปฐม Download
16  10171600  สพม.นครพนม Download
17  10171700  สพม.นครราชสีมา Download
18  10171800  สพม.นครศรีธรรมราช Download
19  10171900  สพม.นครสวรรค์ Download
20  10172000  สพม.นนทบุรี Download
21  10172100  สพม.นราธิวาส Download
22  10172200  สพม.น่าน Download
23  10172300  สพม.บึงกาฬ Download
24  10172400  สพม.บุรีรัมย์ Download
25  10172500  สพม.ปทุมธานี Download
26  10172600  สพม.ประจวบคีรีขันธ์ Download
27  10172700  สพม.ปราจีนบุรี นครนายก Download
28  10172800  สพม.ปัตตานี Download
29  10172900  สพม.พระนครศรีอยุธยา Download
30  10173000  สพม.พะเยา Download
 
1/3
1 2 3
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนกรกฏาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ศธ 04005/ว411,ว412 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804
 
view my stats