3 พ.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04005/ว 104 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 แนวปฏิบัติการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Download
29 เม.ย. 2559
การพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมด้วย video training ระดับสูง ระหว่างวันที่ 3-7 พค 59
Download
29 เม.ย. 2559
สรุปรายเขตการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ
ศธ 04005/ว119 ลว 20 เม.ย.2559
OBEC Data Center
tel 02 288 5906