27 ส.ค. 2558
ประชุมทางไกลเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบาย
27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30
18 ส.ค. 2558
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT
14 ส.ค. 2558
การจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ชำรุด เสียหาย
ประถมฯ มัธยม
OBEC Data Center
tel 02 288 5906