23 ก.ค. 2558
การจัดสรรคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556
บัญชีจัดสรรพร้อมรหัสโรงเรียน
21 ก.ค. 2558
การจัดสรรคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557
หนังสือแจ้งจัดสรร
21 ก.ค. 2558
การจัดสรรคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556
หนังสือแจ้งจัดสรร
OBEC Data Center
tel 02 288 5906