[X] ปิด
   
 school Internet version 1.01   
แบบรายงานข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับระบบสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  Home | Login กรอกแบบสำรวจ
  ตัวชี้วัดที่ 6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) แหล่งข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     มี () | ไม่มี ()
     1. การติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ Network Firewall    184 :  42
     2. การติดตั้งใช้งานโปรแกรม Antivirus/AntiMalware    141 :  85
     3. การติดตั้งใช้งานระบบ Endpoint Security    84 :  142
     4. การติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสิทธิ    193 :  33
     5. การติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บล็อก Centralize Log    183 :  43
     6. การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์    145 :  81
     7. การอบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์    112 :  114
 
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ