[X] ปิด
   
 OBEC Salary 2019   
      ข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2562
  Home :: LOGIN >>  กรอกข้อมูล
ข้อมูล วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ระดับ จำนวนทั้งหมด กรอกข้อมูลแล้ว ยังไม่กรอกข้อมูล ร้อยละ (%) สถานะข้อมูล
   โรงเรียน 30,225 27,670 2,555 91.55 กรอกแล้ว ยังไม่กรอก
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 183 177 6 96.72 กรอกแล้ว ยังไม่กรอก
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 42 38 4 90.48 กรอกแล้ว ยังไม่กรอก
ระดับ ค่าเช่าจากงบประมาณที่ได้รับ ค่าเช่าจากงบประมาณอื่น รวม
   โรงเรียน 558,721,475 189,770,462 748,491,865
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 14,212,649 2,190,885 16,403,534
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 2,767,713 1,068,909 3,836,622
รวม 575,701,837 193,030,256 768,732,021
ระดับ การใช้งานโครงข่าย UNINET ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้
   โรงเรียน 4,108 1,684 2,424
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 128 100 28
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 27 15 12
รวม 4,263 1,799 2,464
 
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02 288 5936