[X] ปิด
   
 OBEC Salary 2019   
      ข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2562
  Home :: LOGIN >>  กรอกข้อมูล
ข้อมูล วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2563
ระดับ จำนวนทั้งหมด กรอกข้อมูลแล้ว ยังไม่กรอกข้อมูล ร้อยละ (%) สถานะข้อมูล
   โรงเรียน 30,225 27,845 2,380 92.13 กรอกแล้ว ยังไม่กรอก
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 183 178 5 97.27 กรอกแล้ว ยังไม่กรอก
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 42 38 4 90.48 กรอกแล้ว ยังไม่กรอก
ระดับ ค่าเช่าจากงบประมาณที่ได้รับ ค่าเช่าจากงบประมาณอื่น รวม
   โรงเรียน 561,970,659 191,272,311 753,242,896
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 14,238,899 2,190,885 16,429,784
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 2,767,713 1,068,909 3,836,622
รวม 578,977,271 194,532,105 773,509,302
ระดับ การใช้งานโครงข่าย UNINET ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้
   โรงเรียน 4,150 1,710 2,440
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 129 101 28
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 27 15 12
รวม 4,306 1,826 2,480
 
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02 288 5936