รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3477 : 2021-04-05
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3477
วันที่แจ้งซ่อม   5 เม.ย. 2564 เวลา 11:35:49
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล : โทร 022885730
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวศิริพร พรรณพัฒน์กุล
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 เม.ย. 2564 เวลา 09:44:03
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Activate MS-Office 2016
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม