รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3732 : 2021-09-20
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3732
วันที่แจ้งซ่อม   20 ก.ย. 2564 เวลา 12:32:36
ผู้แจ้งซ่อม   ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ : โทร 5649
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์
หมายเหตุ   ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 ก.ย. 2564 เวลา 09:00:01
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Release renew IP address
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม