รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3730 : 2021-09-20
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3730
วันที่แจ้งซ่อม   20 ก.ย. 2564 เวลา 11:33:59
ผู้แจ้งซ่อม   นายปราโมทย์ หาญละคร : โทร 022885636
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 กลุ่มแผนอัตรากำลัง
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายปราโมทย์ หาญละคร
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 ก.ย. 2564 เวลา 09:27:52
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Power supply เสีย แนะนำให้ User ส่งพ้สดุซ่อม
สถานะการดำเนินการ   ซ่อมไม่ได้
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม