รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3724 : 2021-09-17
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3724
วันที่แจ้งซ่อม   17 ก.ย. 2564 เวลา 09:48:15
ผู้แจ้งซ่อม   นางลัตติยา อมรสมานกุล : โทร 08 2885738
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางลัตติยา อมรสมานกุล
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    22 ก.ย. 2564 เวลา 13:36:18
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม