รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3723 : 2021-09-17
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3723
วันที่แจ้งซ่อม   17 ก.ย. 2564 เวลา 08:55:24
ผู้แจ้งซ่อม   ธนาภรณ์ กอวัฒนา : โทร 02 2885438
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   ธนาภรณ์ กอวัฒนา
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    21 ก.ย. 2564 เวลา 16:03:15
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   add printers and delete pad update
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม