รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3722 : 2021-09-17
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ทำงานช้า
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3722
วันที่แจ้งซ่อม   17 ก.ย. 2564 เวลา 08:08:03
ผู้แจ้งซ่อม   นางผ่องศรี พรรณราย : โทร 0817439936
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางผ่องศรี พรรณราย
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 ก.ย. 2564 เวลา 09:09:17
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว Harddisk เสีย แนะนำให้ส่งพ้สดุซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม