รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3721 : 2021-09-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3721
วันที่แจ้งซ่อม   16 ก.ย. 2564 เวลา 13:14:02
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวเตือนใจ อยู่เป็นสุข : โทร 022885607
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารการเงิน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวเตือนใจ อยู่เป็นสุข
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 ก.ย. 2564 เวลา 10:49:02
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Add printers
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม