รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3720 : 2021-09-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3720
วันที่แจ้งซ่อม   16 ก.ย. 2564 เวลา 10:46:11
ผู้แจ้งซ่อม   นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์ : โทร 0634654555
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มช่วยอำนวยการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางจันทร์จิรา บุญชัยยุทธศักดิ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    20 ก.ย. 2564 เวลา 09:40:34
ผู้ดำเนินการ   แจ้งซ่อมด้วยตนเอง
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   เปิดใช้งานได้แล้ว
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม