รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3717 : 2021-09-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3717
วันที่แจ้งซ่อม   16 ก.ย. 2564 เวลา 10:13:57
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์ : โทร 022885623
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารเงินนอกงบประมาณและเงินสวัสดิการ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 ก.ย. 2564 เวลา 13:10:03
ผู้ดำเนินการ   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   เวปไซ กรมบัญชีกลางมีปัญหา
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม