รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3716 : 2021-09-16
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3716
วันที่แจ้งซ่อม   16 ก.ย. 2564 เวลา 09:23:33
ผู้แจ้งซ่อม   นางอาภาณัฐ อยู่แก้ว : โทร 022885575
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางอาภาณัฐ อยู่แก้ว
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 ก.ย. 2564 เวลา 11:29:51
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows and backup data
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม