รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3713 : 2021-09-14
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3713
วันที่แจ้งซ่อม   14 ก.ย. 2564 เวลา 11:45:50
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวณภาภัช เพชรไทย : โทร 022885845
สำนัก/กลุ่ม   สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวณภาภัช เพชรไทย
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    16 ก.ย. 2564 เวลา 14:11:25
ผู้ดำเนินการ   นายพลเทพ เลิศพลาพงศ์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม