รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3709 : 2021-09-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3709
วันที่แจ้งซ่อม   13 ก.ย. 2564 เวลา 12:05:12
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ : โทร 5748
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวนองศิริ โชติรัตน์
หมายเหตุ   ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    23 ก.ย. 2564 เวลา 13:12:26
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม