รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3705 : 2021-09-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เครื่องค้าง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3705
วันที่แจ้งซ่อม   13 ก.ย. 2564 เวลา 09:47:06
ผู้แจ้งซ่อม   นางผ่องศรี พรรณราย : โทร 0817439936
สำนัก/กลุ่ม   สำนักทดสอบทางการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 6
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางผ่องศรี พรรณราย
หมายเหตุ   Notebook
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    20 ก.ย. 2564 เวลา 09:24:23
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ตรวจเช็คแล้ว Hard disk เสีย แนะนำให้ส่งพัสดุซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม