รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3667 : 2021-08-17
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3667
วันที่แจ้งซ่อม   17 ส.ค. 2564 เวลา 14:27:01
ผู้แจ้งซ่อม   นางสุพิชฌาย์ โปรดบำรุง : โทร 022885633
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสุพิชฌาย์ โปรดบำรุง
หมายเหตุ   เครื่องคอมไม่สามารถทำงานได้ พิมพ์งานไม่ได้ เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    17 ส.ค. 2564 เวลา 15:20:08
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   ยกเลิกการแจ้งซ่อม
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม