รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3657 : 2021-08-13
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3657
วันที่แจ้งซ่อม   13 ส.ค. 2564 เวลา 10:04:04
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวปาหนัน สุขมาก : โทร 022885739
สำนัก/กลุ่ม   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวปาหนัน สุขมาก
หมายเหตุ   อินเทอร์เน็ตเปิดไม่ได้
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    13 ส.ค. 2564 เวลา 00:00:00
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม