รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3654 : 2021-08-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา จอฟ้า/ดำ
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3654
วันที่แจ้งซ่อม   9 ส.ค. 2564 เวลา 13:57:05
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง : โทร 022885830
สำนัก/กลุ่ม   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 7
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวรัตนา รอดโพธิ์ทอง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 ส.ค. 2564 เวลา 15:51:58
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ยกเลิกแจ้งซ่อม
หมายเหตุ   computer 57 monitor failed
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม