รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3653 : 2021-08-09
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3653
วันที่แจ้งซ่อม   9 ส.ค. 2564 เวลา 09:56:14
ผู้แจ้งซ่อม   นางศุภาลัย จันทรีย์ : โทร 5558
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางศุภาลัย จันทรีย์
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    10 ส.ค. 2564 เวลา 14:10:54
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   Install Windows
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม