รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3650 : 2021-08-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา สแกนเนอร์ไม่ทำงาน
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3650
วันที่แจ้งซ่อม   2 ส.ค. 2564 เวลา 10:10:33
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวอรนิช ทรงศิริ : โทร 02-6285320
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารงบประมาณ
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวอรนิช ทรงศิริ
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 ส.ค. 2564 เวลา 11:21:43
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   install drivers scanner fi-7160
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม