รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3649 : 2021-08-02
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3649
วันที่แจ้งซ่อม   2 ส.ค. 2564 เวลา 09:36:56
ผู้แจ้งซ่อม   นางขนิฎฐา สิงห์ทอง : โทร 5916
สำนัก/กลุ่ม   สำนักอำนวยการ
 กลุ่มบริหารสำนักงาน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางขนิฎฐา สิงห์ทอง
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    10 ส.ค. 2564 เวลา 09:15:49
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   update windows
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม