รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3647 : 2021-07-29
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3647
วันที่แจ้งซ่อม   29 ก.ค. 2564 เวลา 09:37:31
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาลี่ มะลีมาน : โทร 022885560
สำนัก/กลุ่ม   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาลี่ มะลีมาน
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    30 ก.ค. 2564 เวลา 13:46:12
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows and backup data
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม