รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3641 : 2021-07-27
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา ระบบ LAN
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3641
วันที่แจ้งซ่อม   27 ก.ค. 2564 เวลา 07:02:44
ผู้แจ้งซ่อม   นางณัชนิษฐ์ จงจิรวัฒน์ : โทร 022885685
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในที่ 1
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางณัชนิษฐ์ จงจิรวัฒน์
หมายเหตุ   สัญญาณไฟที่คอมฯ ต่อสาย Lan ไม่ติด
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    27 ก.ค. 2564 เวลา 00:00:00
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม