รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3640 : 2021-07-23
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ระบบเครือข่าย
 ปัญหา อินเทอร์เน็ต
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3640
วันที่แจ้งซ่อม   23 ก.ค. 2564 เวลา 08:54:35
ผู้แจ้งซ่อม   นางวิลาวัลย์ สมสงวน : โทร 026285103
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารการเงิน
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางวิลาวัลย์ สมสงวน
หมายเหตุ   Internet explorer หายไป
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    2 ส.ค. 2564 เวลา 09:28:33
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Reinstall windows and backup data
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม