รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3638 : 2021-07-20
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา Web Browser
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3638
วันที่แจ้งซ่อม   20 ก.ค. 2564 เวลา 11:37:12
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวรัตน์วรา นคร : โทร 5610
สำนัก/กลุ่ม   สำนักการคลังและสินทรัพย์
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 4
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวรัตน์วรา นคร
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    20 ก.ค. 2564 เวลา 13:48:50
ผู้ดำเนินการ   นายไพรินทร์ จันทราช
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   Restore web browser
สถานะการดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม