รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3637 : 2021-07-19
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา ลง Window ใหม่
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3637
วันที่แจ้งซ่อม   19 ก.ค. 2564 เวลา 14:51:07
ผู้แจ้งซ่อม   นางสาวสุพัตรา สีลาพร : โทร 022802727
สำนัก/กลุ่ม   สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
 กลุ่มอำนวยการและกฎหมาย
 อาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 1
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางสาวสุพัตรา สีลาพร
หมายเหตุ   0878979004
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ   -
ผู้ดำเนินการ   -
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   รอคิวซ่อม
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม(คิว)