รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3635 : 2021-07-19
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   ปริ้นเตอร์/สแกนเนอร์
 ปัญหา ปริ้นไม่ได้
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3635
วันที่แจ้งซ่อม   19 ก.ค. 2564 เวลา 09:41:38
ผู้แจ้งซ่อม   นางณัชนิษฐ์ จงจิรวัฒน์ : โทร 022885685
สำนัก/กลุ่ม   กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในที่ 1
 อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 8
ผู้รับแจ้งซ่อม   นางณัชนิษฐ์ จงจิรวัฒน์
หมายเหตุ   มีความจำเป็นต้องปริ้นงานที่มีความสำคัญเร่งด่วน
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    9 ก.ค. 2564 เวลา 11:11:14
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ซ่อมไม่ได้
หมายเหตุ   p355d tray 1 ไม่ดูดกระดาษ
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม