รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
 Code : obec3634 : 2021-07-19
  ข้อมูลการแจ้งปัญหา
รายการแจ้งซ่อม   คอมพิวเตอร์
 ปัญหา เปิดไม่ติด
หมายเลขใบแจ้งซ่อม   obec3634
วันที่แจ้งซ่อม   19 ก.ค. 2564 เวลา 09:37:35
ผู้แจ้งซ่อม   นายสหัสพล ษรบัณฑิต : โทร 5896
สำนัก/กลุ่ม   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10
ผู้รับแจ้งซ่อม   นายสหัสพล ษรบัณฑิต
หมายเหตุ   -
  ข้อมูลการดำเนินการ
วันที่ดำเนินการ    14 ก.ค. 2564 เวลา 13:54:42
ผู้ดำเนินการ   นายเรืองนาม เกษมศิลป์
สาเหตุ/วิธีแก้ไข   -
สถานะการดำเนินการ   ซ่อมไม่ได้
หมายเหตุ   -
 พิมพ์ใบแจ้งซ่อม